Uitvaartverzekering

Aevitae Uitvaartverzekering

De uitvaartverzekeraars die je op deze site kunt vergelijken zijn: Monuta, Nuvema, DELA, Yarden en Ardanta. Deze begrafenisverzekeraars bieden diverse uitvaartverzekeringen aan. Er zijn verschillende typen overlijdensrisicoverzekering waar je uit kunt kiezen. Zo kun je ervoor kiezen om alleen een bedrag in geld te verzekeren, dit noemen we een kapitaalverzekering. Tevens is het mogelijk om een pakket met diensten samen te stellen, dit noemen we een naturaverzekering. Bovenal kan er een combinatieverzekering worden afgesloten, waarbij zowel diensten als een geldbedrag vergoedt wordt. Ook is het mogelijk een overlijdensverzekering af te sluiten.

Aevitae Uitvaartverzekering

Aandachtspunten begrafenisverzekering vergelijken

Hoe moet ik eenuitvaartverzekering vergelijken? Doordiverse natura- en/of kapitaalverzekeringen met elkaar te vergelijken, kun je onpartijdigbepalen welke begrafenisverzekeringen hetbeste bij jou past.Om verschillendeuitvaartverzekeringsmaatschappijengoed met elkaar te kunnen vergelijken moet je echter welweten op welke opties je moet letten.

Vergelijk dekostprijs van diverseuitvaartverzekeraars alleenwanneer het dekkingsbedrag hetzelfde of vrijwelgelijk is. Ga je eenuitvaartverzekeringen vergelijken met andereuitvaartverzekeringen, neem dan immer de volgende drie opties mee in jevergelijking:

1. Dekkingsgraad

Neem deze factorenin gedachten bij het vergelijken van uitvaartverzekeringen.Alleuitvaartverzekeraarshebben op de website een duidelijk overzicht van hunpolisvoorwaarden. Hiermee kun je op eenogenblik bekijken wat erontvangen kan worden van de geleverde diensten peruitvaartverzekeraar.

2. Indexatie

Een erginteressante optie bij het vergelijken vanuitvaartverzekeringen is of deze geïndexeerd is.Indexatie wil zeggen dat deuitvaartverzekeringen waardevast is. Omdat eenbegrafenisverzekering meestal tientallen jaren voor het overlijdenal wordt afgesloten, is dit essentieel.

3. Aanpasbaarheid

Bij eenaantalbegrafenisverzekeraarsis het maken van aanpassingen moeilijker dan bij andereuitvaartverzekeraars. Ga je een uitvaartverzekeringvergelijken met andere uitvaartverzekeringen,kijk dan de voorwaarden ommeer te weten te komen over de mogelijkheid tot bijstellen.In sommige gevallen kan dedekking in hoge mate persoonlijk wordengemaakt. Wel kan dit gepaard gaan met een ophoging van depremie, ondermeer als het maximale aantal gasten opde begrafenis verhoogd moet worden.

Uitvaartverzekering vergelijken online

Tegenwoordig worden bijna alleuitvaartverzekeringen via het internetafgesloten. Een uitvaartverzekering vergelijken ishierdoor efficiënter enoverzichtelijker geworden. Alle informatiekan naast elkaar worden gelegd. Zo is het overzichtelijker om eenbegrafenisverzekering af te sluiten.{

Uitvaartverzekeringen

Welkom op dezewebsite. In de regel wordteen uitvaartverzekering maar één maal in het leven afgesloten, hierdooris het van invloed dat men een geïnformeerde, maar met name een interessantekeus maakt. Wij willen u zo goed eenoptie van dienst zijn en bieden daarom een handig overzichtwaarin u uw uitvaartverzekering vergelijken kunt. Tevens leggen wij diversebegrippen uit aangaande uitvaartverzekeringen.Naast dat u kunt kiezen uit verschillendepolissen zijn er uiteenlopendetermen die wij nader toelichten en interessante blogartikelendie meer over de uitvaartverzekering duidelijk maken.

Verzekeraars

Eenuitvaartverzekering is persoonlijk, niet alleen op de voorwaarden, maartevens op de te betalen premie. Twee factoren diegrotendeels de maandprijs bepalen zijn uw leeftijd engezondheid. U kunt op deze website uw uitvaartverzekering vergelijken op basisvan uw leeftijd, het consument minimumbedrag en aan de hand van de keuzeof uw begraven of gecremeerd wilt worden.

Voorwaarden en premie

U kuntsimpel een geïnformeerde mogelijkheidmaken. Naast dat u weet welk financiële producten er exact zijn,scheelt hier uw uitvaartverzekering vergelijken u veel tijd. U hoeft niet zelf opzoek te gaan naar al deze aanbieders, maar het ismogelijk alles in 1overzicht te bekijken. Tevens is het mogelijk via deze website de website van de uitvaartverzekeraar naaroptie te bezoeken en uwuitvaartverzekering af te sluiten.

verzekeringsmaatschappijenuitgelegd

Yarden telt alsuitvaartverzekeraar bijna 1 miljoen leden en is dé uitvaartorganisatie van dit land, metuiterste persoonlijke interessevoor iedere afzonderlijke klant en elke individuele wens. Yardenverzorgt, verlicht voor en verzekert. Yarden is er tijdensde uitvaart, maar tevens in de periode ervoor en erna. Het is de missievan Yarden om, rekening houdend met ieders achtergrond, een goed en waardigafscheid voor iedereen bereikbaar te maken.

Yarden

Mijn Laatste Wensen Uitvaartverzekering is deuitvaartverzekering die Yarden aanbiedt. Hijverandert met je mee. Kiest u vooreen gedekt bedrag van 1500 euro dan hoort hierbij een lagemaandpremie van 1,99 euro.

De voordelen van Yarden zijn onder andere:

 • simpel ensimpel te regelen
 • Tussentijds aanpassenmogelijk
 • Keuzevrijheidm.b.t. uitvaartverzorger

Monuta

Alsuitvaartverzekeraar is Monuta 1 van de modernsten in deuitvaartbranche en één van de meest populaireverzekeringsmaatschappijen op het gebied vanuitvaartverzekeringen. De verzekeringsmaatschappij vindt hetvan invloed dat ugoed begeleid wordt bij de uitvaart van een dierbare/nabestaande. Als1 van de weinigen biedt ze een totaalpakket.

U kunt hierbij denken aan de volgende onkosten:

 • Een begrafenisondernemer voor begeleiding vooren na een overlijden
 • {Vervoer van de overledene naar hetmortuarium naar het uitvaartcentrum
 • Opbaring
 • De dragers, voor gedurende debegrafenis of crematie
 • 75 luxe rouwkaarten en bedankjes inclusiefpostzegels

Het vrij te bestedenbedrag is afhankelijk van welke vorm u kiest.

Extra voordelen van Monuta

 • Bij Monuta zijn kinderen tot 18 jaargratis meeverzekerd
 • Bij Monutakunt u als 1 van de weinigeuitvaartverzekeringsmaatschappijen van te voren uw wensen vastlaten leggen. Uw nabestaanden kunnen u dan probleemloos begraven of cremeren

BudgetUitvaartPolis

Deuitvaartverzekering van BudgetUitvaartPolis bestaat sinds 2014. Deverzekeraar maakt onderdeel uit vangewoonBelang Verzekeringen en probeert naar eigen zeggen de onkosten zo laagmogelijk te houden. Deverzekeringsmaatschappij doet dit door zoveel mogelijk zaken online te regelen.

Scherpe premie

Het isvanzelfsprekend eenmogelijkheid om de uitvaartverzekering van BudgetUitvaartPolis online tevergelijken met de andere verzekeraars. Het is opdie manier een mogelijkheid om de combinatie van dekosten en de geboden dekkinggedurende de uitvaart te vergelijken en op basis daarvan eenkeuze te maken.

Nuvema

Bij Nuvemaheeft u de mogelijkheid uituiteenlopendesoorten uitvaartverzekeringen. in het algemeen wordt er gekozen voor een natura uitvaartverzekering,maar u kunt tevens kiezen voor een kapitaalverzekering, een begrafenis ofcrematieverzekering, een koopsom polis of een uitvaartdeposito. Alletypen hebben hun eigen voordelen, het is maar net welke hetbeste bij u past.

Met een natura uitvaartverzekering van Nuvema profiteert u van de volgende voordelen:

 • Totaal op maat gemaakt
 • Scherpe premie
 • Werelddekking

Kapitaal uitvaartverzekering

Uitvaartverzekering

Het is in Nederlandniet verplicht om een uitvaartverzekering af te sluiten. Toch zijn er veelmensen die voor een dergelijke verzekering gekozenhebben! Met een uitvaartverzekering bent u verzekerdvoor de vaak hoge onkosten van een uitvaart, in hetgeval dat u zou overlijden.

Doordat erverschillende typen uitvaartverzekeringen bestaan en het aantal verzekeraarsis toegenomen, kan het soms behoorlijk lastig zijn om een geschikteuitvaartverzekering te vinden.

Verschillende uitvaartverzekeringenvergelijken 

De meest afgeslotenuitvaartverzekering is de naturaverzekering. Hierbij krijgen uw nabestaandengeen financiële uitbetaling om uw uitvaart teorganiseren, maar worden zij gecompenseerd met diensten en materialen. Denk aande laatste verzorging voor een overledene, enzovoorts. Lees voor het afsluitenvan een naturaverzekering goed welke diensten preciesonder de dekking van uw uitvaartverzekering vallen.}}

Scroll naar boven