uitvaartkosten verzekeringen vergelijken

Afsluiten Uitvaartverzekering

De begrafenisverzekeraars die je op deze site kunt vergelijken zijn: Monuta, Nuvema, DELA, Yarden en Ardanta. Deze begrafenisverzekeraars bieden diverse verzekeringen aan. Er zijn diverse typen verzekeringen waar je uit kunt kiezen. Zo kun je ervoor kiezen om alleen een bedrag in geld te verzekeren, dit noemen we een kapitaalverzekering. Ook is het een optie om een dienstenpakket samen te stellen, dit noemen we een verzekering in natura. Ook kan er een combinatieverzekering worden gekozen, waarbij zowel diensten als een geldbedrag gedekt wordt. Tenslotte is het een optie een overlijdensverzekering af te sluiten.

Afsluiten Uitvaartverzekering

Aandachtspunten uitvaartverzekering vergelijken

Hoe moet ik eenuitvaartverzekering vergelijken? Doorverschillende natura- en/of kapitaalverzekeringen met elkaar te vergelijken, kun je onpartijdigbepalen welke uitvaartverzekeringen hetbeste bij jouw situatie past.Om verschillendebegrafenisverzekeraarsgoed met elkaar te kunnen vergelijken moet je echter welweten op welke factoren je moet letten.

Vergelijk demaandpremie van diversebegrafenisverzekeraars uitsluitendals het dekkingsbedrag gelijk of vrijwelgelijk is. Ga je eenbegrafenisverzekeringen vergelijken met anderebegrafenisverzekeringen, neem dan immer de volgende 3 factoren mee in jevergelijking:

1. Dekkingsgraad

Zaken die niet bij iedereverzekeringsmaatschappij gedekt worden zijn onderandere een rechtsbijstandsdekking en eencalamiteitlenvergoeding. Ook kunnener verschillen bestaan in de catering lopende de uitvaart,de rouwdruk en het uiterste aantal gasten op deplechtigheid.

2. Indexatie

Hoewel heel veel begrafenisverzekeraars deuitvaartverzekeringen immerindexeren, is het niet onverstandig dit nog te bekijken perbegrafenisverzekeringen. Bij een aantal uitvaartverzekeringsmaatschappijenkun je zelf kiezen of deuitvaartverzekeringen geïndexeerd moet worden.Bedank dat indexering tevensbetekent dat de kosten periodiek hoger wordt. Dezeophoging gaat theoretisch echter gelijk opmet stijgingen van het salaris die compenseren voorinflatie.

3. Aanpasbaarheid

Sluit je als20-jarige een uitvaartverzekering af,dan weet je hoogstwaarschijnlijk nog nietprecies wat voor type begrafenis je wilt over vele tientallen jaren. Tevens kunnen jewensen in de loop der tijd anders zijn. Om erzeker van te zijn dat de uitvaartverzekering teallen tijde aansluit bij je behoeften, is het goed om teletten op de opties tot aanpassingen die deuitvaartverzekering biedt.Verschillende soorten begrafenisverzekeringen vergelijken

​Een groot deel vande uitvaartverzekeringen is Vandaag de dag een kapitaalverzekering of een combinatieverzekering.diverse uitvaartverzekeringen hebbendiverse voordelen. Houd rekening met de verschillendetypen uitvaartverzekeringen op welk momentje uitvaartverzekeringen vergelijkt. Soms zijnverschillende typen verzekeringen niet goed vergelijkbaar.

Veeluitvaartverzekeraars hebben deals met bedrijven, zodatzij goedkoper diensten kunnen afnemen. Zo kan hetgebeuren dat een naturaverzekering ter waarde van € 6.000,00 meerdiensten een optie maakt dan een kapitaalverzekeringter waarde van € 7000, omdat je als particulier geen dergelijkekortingsdeals hebt die de uitvaartverzekeraar welheeft.{

Uitvaartverzekeringen

Er zijn meerdere uitvaartverzekeraarsactief, allen met hun eigen voor-en nadelen en voorwaarden. Elkeverzekeringsmaatschappij wilt u graag als nieuweconsument verwelkomen en probeert in te spelen op de wensen van deklant. Desondanks is een uitvaartverzekering afhankelijk van uw persoonlijkewensen, hierdoor is er niet een aanbieder die perse degoedkopere is. De vraag is enkel welkeaanbieder het beste bij upast!

Verzekeraars

Eenuitvaartverzekering is persoonlijk, niet alleen op de voorwaarden, maarook op de te betalen premie. 2 Factoren diegrotendeels de maandprijs bepalen zijn uw leeftijd engezondheid. U kunt op deze website uw uitvaartverzekering vergelijken op basisvan uw leeftijd, het klant minimumbedrag en aan de hand van de keuzeof uw begraven of gecremeerd wilt worden.

Voorwaarden en premie

U kuntgemakkelijk een geïnformeerde keuzemaken. Naast dat u weet welk financiële producten er exact zijn,scheelt hier uw uitvaartverzekering vergelijken u veel tijd. U hoeft niet tezoeken te gaan naar al deze aanbieders, maar het ismogelijk alles in 1overzicht te bekijken. Tevens is het mogelijk via deze website de website van de uitvaartverzekeraar naarkeuze te bezoeken en uwuitvaartverzekering af te sluiten.

Verzekeraarsuitgelegd

Yarden telt alsuitvaartverzekeraar bijna 1 miljoen leden en is dé uitvaartorganisatie van dit land, methoogste persoonlijke interessevoor iedere afzonderlijke consument en elke individuele wens. Yardenverzorgt, verlicht voor en verzekert. Yarden is er tijdensde uitvaart, maar tevens in de periode ervoor en erna. Het is de missievan Yarden om, rekening houdend met ieders achtergrond, een goed en waardigafscheid voor een ieder bereikbaar te maken.

Yarden

Bovendien is ereen flexibele uitkering, er zijn namelijkdire keuzen.

Je kunt ervoorkiezen om de uitvaart te laten betalen, hierbij kan Yardenzorgdragen voor het betalen van de kosten van debegrafenis of crematie tot de hoogte van hetverzekeringnemer bedrag. Je ontvangt 10% extrabesteedbaar bedrag opwelk moment Yarden uw uitvaart verzorgt. Ernaast bestaat demogelijkheid om yarden geld te laten uitkeren. Tevensis er een combinatie van beide zakenmogelijk. Kiest u voor de uitvaartverzekering van Yarden, dan kunt u kinderentot het 21ste levensjaar voor niks meeverzekeren.

De pre’s van Yarden zijn onder andere:

 • 10 procent extrafinanciële mogelijkheden opwelk moment Yarden de uitvaart verzorgd
 • kosten indexatiemogelijk
 • Keuze kostenbetalingstermijnen

Monuta

Alsuitvaartverzekeraar is Monuta een van de modernsten in deuitvaartbranche en een van de meest gekozenverzekeraars op het gebied vanuitvaartverzekeringen. De verzekeringsmaatschappij vindt hetvan betekenis dat ugoed begeleid wordt bij de uitvaart van een dierbare/nabestaande. Alséén van de weinigen biedt ze een totaalpakket.

U kunt hierbij denken aan de volgende onkosten:

 • Een begrafenisondernemer voor begeleiding vooren na een overlijden
 • {Vervoer van de overledene naar hetmortuarium naar het uitvaartcentrum
 • Opbaring
 • De dragers, voor lopende debegrafenis of crematie
 • 75 luxe rouwkaarten en bedankjes inclusiefpostzegels

Het vrij te bestedenbedrag is afhankelijk van welke vorm u kiest.

Extra voordelen van Monuta

 • Bij Monuta zijn kinderen tot 18 jaargratis meeverzekerd
 • Naast het basispakket krijgt u een extra pakketdat vrij te besteden is. U kunt dit bedrag eventueel besteden voor een steen ofandere extra’s

BudgetUitvaartPolis

Deuitvaartverzekering van BudgetUitvaartPolis bestaat sinds 2014. Deverzekeringsmaatschappij maakt onderdeel uit vanordinairBelang Verzekeringen en probeert naar eigen zeggen de onkosten zo laagmogelijk te houden. Deverzekeringsmaatschappij doet dit door zoveel eenoptie zaken online te regelen.

Scherpe premie

Wat dat betreftlijkt de uitvaartverzekering van BudgetUitvaartPolis op een degelijkewijze in elkaar te zitten, waarbij het online element ervoor zorgt datde maandprijs niet te hoog oploopt. Deverzekeraar wil er op die manier voor zorgendat meer mensen tijdig een uitvaartverzekeringvinden, zodat de onkosten voor de uitvaart netjesbetaalt zijn.

Nuvema

Bij Nuvemaheeft u de keus uituiteenlopendetypen uitvaartverzekeringen. in het algemeen wordt er gekozen voor een natura uitvaartverzekering,maar u kunt ook kiezen voor een kapitaalverzekering, een begrafenis ofcrematieverzekering, een koopsom polis of een uitvaartdeposito. Allesoorten hebben hun eigen voordelen, het is maar net welke hetgoedkopere bij u past.

Met een natura uitvaartverzekering van Nuvema profiteert u van de volgende voordelen:

 • Vrijekeuze uitvaartverzorger
 • Scherpe premie
 • Werelddekking

Kapitaal uitvaartverzekering

Uitvaartverzekering

Het is in Nederlandniet verplicht om een uitvaartverzekering af te sluiten. Toch zijn er veelklanten die voor een dergelijke verzekering gekozenhebben! Met een uitvaartverzekering bent u verzekerdvoor de hele hoge kosten van een uitvaart, in hetgeval dat u zou overlijden.

Het verschilt perverzekering en verzekeraar of uw nabestaanden eenfinanciële uitbetaling krijgen bij uw overlijden ofdiensten aangeboden krijgen om de uitvaart te organiseren.

Een kapitaalverzekering ofnaturaverzekering? 

Alternatief voor eencombinatieverzekering 

Een alternatief voordeze combinatieverzekering is een natura sommenverzekering. Dit is een speciaalsoort kapitaalverzekering, waarbij eveneens een financiële betalingwordt uitgekeerd aan nabestaanden. In tegenstelling tot de vergoedingdie zij krijgen bij een kapitaalverzekering mag de uitbetalingvan een natura sommenverzekering enkel gebruikt worden voor de organisatie vande uitvaart van een overledene.

Laat je nabestaanden onbezorgd achter

Uitvaartverzekeringenvergelijken staat bij veel mensen niet bovenaan deprioriteitenlijst terwijl het uiteindelijk heelgoed is om te doen. Door een uitvaartverzekeringaf te sluiten en je laatste wensen vast te leggen zorgje voor een zo onbekommerdeen optie rouwproces van je nabestaanden.Hierbij gaat het niet alleen om de mogelijkheidof je begraven of gecremeerd wilt worden. Tevens de onkostenvoor de uitvaartkist, rouwkaarten, eventuele bloemstukken, eenuitvaartbegeleider, overledenevervoer en een grafsteen zijn hiermee gedekt.Omdat het uitvaartverzekeringen vergelijken geenstandaardopgave is, geven we je hier alvast antwoorden op meestal gestelde vragen.{

Producten- enuitvaartdienstenverzekering

Bij de verzekering voor producten- en uitvaartdiensten wordt geen geld uitgekeerd. Zo kun je bij een verzekering voor producten en uitvaartdiensten onder meer de volgende zaken zelf kiezen:

 • de laatste verzorging;
 • overledenevervoer;

Welke wijze je het meeste aanspreekt is voor veelklanten een hoofdreden voor het uitvaartverzekeringenvergelijken.}}}

Scroll naar boven