Voordeligste Uitvaartverzekering

Goedkope Begrafenisverzekering

Veel mensen hebben specifieke behoeften voor een begrafenis. Hier wordt in deze vergelijker geen rekening mee gehouden. Wel is het bij een aantal begrafenisverzekeringsmaatschappijen een mogelijkheid om tot een bepaalde hoogte zelf de verzekering in te vullen, opdat de verzekering te allen tijde op maat is voor de speciale behoeften.

Goedkope Begrafenisverzekering

Aandachtspunten begrafenisverzekering vergelijken

Een voor de handliggende factor is dekostprijs van debegrafenisverzekeringen. Deze wordt met nameberekend worden aan de hand van de leeftijdvan de aanvrager, maar ook op basis van de dekking.De uitvaartverzekering met de laagstepremie is om die reden niet perse de beste optie voor jou. Kijk dan tevens nietalleen naar de goedkoopsteuitvaartverzekeringen, maar houd ookrekening met alle opties die jij van betekenis vindt bij eenbegrafenis.

Vergelijk depremie van diverseuitvaartverzekeraars alleenwanneer het dekkingsbedrag hetzelfde of vrijwelhetzelfde is. Ga je eenbegrafenisverzekeringen vergelijken met andereuitvaartverzekeringen, neem dan teallen tijde de volgende 3 eigenschappen mee in jevergelijking:

1. Dekkingsgraad

Neem deze factorenmee bij het uitzoeken van uitvaartverzekeringen.Allebegrafenisverzekeraarshebben op de website een kort overzicht van hunpolisvoorwaarden. Daarmee kun je op éénogenblik bekijken wat erverwacht kan worden van de geleverde diensten perbegrafenisverzekeraar.

2. Indexatie

Hoewel eenaantal begrafenisverzekeraars deuitvaartverzekeringen altijdindexeren, is het niet onverstandig dit nog te bekijken peruitvaartverzekeringen. Bij een aantal begrafenisverzekeraarskun je zelf bepalen of deuitvaartverzekeringen geïndexeerd mag worden.Bedank dat indexering tevensbetekent dat de maandprijs perperiode hoger wordt. Dezestijging gaat in theorie echter gelijk opmet stijgingen van het salaris die compenseren voorinflatie.

3. Aanpasbaarheid

Bij enkelebegrafenisverzekeringsmaatschappijenis het maken van aanpassingen moeilijker dan bij anderebegrafenisverzekeraars. Ga je een begrafenisverzekeringvergelijken met andere uitvaartverzekeringen,kijk dan de voorwaarden ommeer te weten te komen over de optie tot bijstellen.In veel gevallen kan debescherming in hoge mate persoonlijk wordengemaakt. Wel kan dit gepaard gaan met een verhoging van depremie, bijvoorbeeld als het uiterste aantal gasten opde begrafenis verhoogd moet worden.

Begrafenisverzekering vergelijken online

Ophet moment zijn bijna alleuitvaartverzekeringen onlineafgesloten. Een uitvaartverzekering vergelijken ishierdoor eenvoudiger enoverzichtelijk geworden. Alle informatiekan naast elkaar worden gelegd. Zo is het eenvoudiger om eenbegrafenisverzekering af te sluiten.{

Uitvaartverzekeringen

Welkom op dezewebsite. Normaal gesproken wordteen uitvaartverzekering maar 1 keer in het leven afgesloten, daardooris het van belang dat men een geïnformeerde, maar met name een gewenstekeuze maakt. Wij willen u zo goed een mogelijkheid van dienst zijn en bieden daarom een handig overzichtwaarin u uw uitvaartverzekering vergelijken kunt. Tevens leggen wij diversebegrippen uit nopens uitvaartverzekeringen.Naast dat u kunt kiezen uit allerleipolissen zijn er uiteenlopendetermen die wij nader toelichten en gewenste blogartikelendie meer over de uitvaartverzekering duidelijk maken.

Verzekeraars

Eenuitvaartverzekering is persoonlijk, niet alleen op de voorwaarden, maartevens op de te betalen premie. Twee factoren diegrotendeels de premie bepalen zijn uw leeftijd engezondheid. U kunt op deze website uw uitvaartverzekering vergelijken op basisvan uw leeftijd, het verzekeringnemer minimumbedrag en aan de hand van de optieof uw begraven of gecremeerd wilt worden.

Voorwaarden en premie

U kuntsimpel een geïnformeerde keusmaken. Naast dat u weet welk financiële producten er exact zijn,scheelt hier uw uitvaartverzekering vergelijken u veel tijd. U hoeft niet zelf opzoek te gaan naar al deze providers, maar het iseen optie alles in 1overzicht te bekijken. Tevens is het mogelijk via deze website de website van de uitvaartverzekeraar naarkeus te bezoeken en uwuitvaartverzekering af te sluiten.

Verzekeraarsuitgelegd

Yarden telt alsuitvaartverzekeraar bijna 1 miljoen leden en is één van degrootste uitvaartorganisatie van ons land, methoogste persoonlijke tijdvoor iedere afzonderlijke klant en elke individuele wens. Yardenverzorgt, verlicht voor en verzekert. Yarden is er gedurendede uitvaart, maar tevens in de periode ervoor en erna. Het is de missievan Yarden om, rekening houdend met ieders achtergrond, een goed en waardigafscheid voor iedereen bereikbaar te maken.

Yarden

Mijn Laatste Wensen Uitvaartverzekering is deuitvaartverzekering die Yarden aanbiedt. U kiest zelf hetconsument bedrag, dit is al mogelijk vanaf vijfhonderd euro. Kiest u vooreen verzekerd bedrag van 1500 euro dan hoort hierbij een lagemaandpremie van 1,99 euro.

De pluspunten van Yarden zijn onder meer:

 • 10 procent extrabesteedbaar bedrag wanneer Yarden de uitvaart verzorgd
 • Tussentijds aanpassenmogelijk
 • Voorschot bijterminale ziekte mogelijk

Monuta

Monuta biedt eentotaalpakket met producten en diensten voor uw uitvaart.U kunt rekenen op een begrafenisondernemer die helpt bijhet realiseren van de wensen van uw dierbare, zowelvoor- als na het overlijden. Bovendien bekomenuw nabestaanden naast het totaalpakket extra wat vrij besteedbaar is.

U kunt hierbij denken aan de volgende onkosten:

 • De laatste verzorging
 • {Vervoer van de overledene van de kerk naar het uitvaartcentrum
 • Volgauto
 • De dragers, voor lopende debegrafenis of crematie
 • 75 luxe rouwkaarten en bedankjes inclusiefpostzegels

Het vrij te bestedenbedrag hangt af van welke vorm u kiest.

Extra voordelen van Monuta

 • Bij Monuta zijn kinderen tot 18 jaarvoor niks meeverzekerd
 • Naast het basispakket krijgt u een extra pakketdat vrij te besteden is. U kunt dit bedrag eventueel besteden voor een steen ofandere extra’s

BudgetUitvaartPolis

De bedenkers van deBudgetUitvaartPolis Uitvaartverzekeringen geven aan veel ervaring te hebben metuitvaartverzekeringen en -verzorgingen. Ze weten goed hoe de markt in elkaarzit en wat veel consumenten bezighoudt. hierdoorontdekten ze onder andere dat veelconsumenten het vinden van deuitvaartverzekering ver voor zich uit schuiven, in niet alle gevallen vanwege de kosten. BudgetUitvaartPolisprobeert er met de online uitvaartverzekering voor te zorgen dat dekosten zo laag een optie liggen,waarmee het niet nodig is om een hoge maandprijs tebetalen. Hier staat tegenover dat de verzekeringsmaatschappijverzekeringnemern verscheidene zaken zelfonline laat regelen en dat er een contactformulier beschikbaar is voor vragen.

Scherpe premie

Het isallicht een optie om de uitvaartverzekering van BudgetUitvaartPolis online tevergelijken met de andere verzekeringsmaatschappijen. Het is opdie wijze een optie om de combinatie van demaandprijs en de geboden dekkingtijdens de uitvaart te vergelijken en op basis daarvan eenoptie te maken.

Nuvema

Nuvema kan u eenopmaat gemaakte natura poli aanbieden. 300 lokale uitvaartverzorgers en 75eigen vertegenwoordigers assisteren u bij het realiserenvan uw uitvaartwensen.

Met een natura uitvaartverzekering van Nuvema profiteert u van de volgende voordelen:

 • Vrijekeuze uitvaartverzorger
 • Scherpe premie
 • Werelddekking

Kapitaal uitvaartverzekering

Uw nabestaanden kunnen na uw dood zelfproducten en diensten bij een uitvaartverzorger naarkeus afnemen ter waarde van hetbedrag dat u gedekt heeft. De grootste pre’szijn dat uw nabestaanden volledigoptie vrijheid en flexibiliteitbehouden en dat uw uitvaart financieel voorbereid is.

Ardanta

Bij Ardantakrijgt u de keuze uit 3soorten uitvaartverzekeringen. De eerste is het Geld GarantUitvaartplan waarbij er geld uitgekeerd wordtindien er onkosten uitgekeerdmoeten worden voor de uitvaart. Daarnaast kunt u kiezen voor deZorg Garant Uitvaartplan waarbij de basis gedekt wordt in natura endaarnaast een geldbedrag gereserveerd wordt voor extrapersoonlijke wensen. Als laatste kunt u kiezen voor het Geld GeregeldUitvaartplan waarbij u zelf dekeuze heeft over alles van uwuitvaart, maar ook wie de uitvaart verzorgt.

De pre’s zijn afhankelijk van voor welke soort uitvaartverzekering u kiest, maar u profiteert bij alle 3 de soorten sowieso van de volgende voordelen:

 • Kinderen zonderextra kosten meeverzekerd
 • Winstuitkeringen
 • Ruime leeftijdsgrens

De voordelen

Devoordelen van Ardanta die hier boven genoemd zijngeldig zijn voor alle 3 de soorten uitvaartverzekeringen.Kinderen zijn tot hun 18e leeftijd gratis meeverzekerd en dit op basis van het hoogst klantbedrag van een van de ouders. Ernaast geldt er eenwinstdeling waarbij de verzekerde bedragenelk jaar kunnen stijgen. Ook eenschadeclaimlendekking isgratis meeverzekerd.Dit houdt in op welk moment iemand voor zijn 65e overlijdt door eenonsituatie er 2500 euro aan de nabestaandevergoed wordt. Tevens kunt u zonder extra kosten rekenen op een emotionelenazorg voor uw nabestaanden die uitgevoerd wordt door deskundigen ter waardevan 500euro.

DELA

DELA is eencoöperatie zonder winstoogmerk met het motto “Samen sta je sterker”. Decoöperatie heeft meer dan drie miljoen leden en met deze kracht hebben zijdan ook het vermogen meer voor hun leden te betekenen. Met eenpraktische dienstverlening enfinanciële zekerheid kunnen de leden en hun nabestaanden de toekomst onbekommerd tegemoet zien. Op DELAkunt u immer rekenen bij het verzorgen van uitvaartenzowel vooraf, als gedurende en na de uitvaart. Bij DELA heeftu de optie uit meerdere uitvaartmogelijkheden.

Uitvaartverzekering in diensten

Met degebruikelijkeuitvaartverzekering van DELA, ook wel het uitvaartplan genoemdverzekert u de diensten en producten van een begrafenis of crematie. U bepaaltzelf vooraf uw wensen welke voor uw verzorgd worden, ookwordt er aan de nabestaanden concrete hulp geboden. Er wordt geen gelduitgekeerd, maar uw uitvaart wordt in zijn geheel verzorgd. Op dezemanier wordt er voor uw nabestaanden zoveel mogelijk zorg uit handen genomen.

Uitvaartverzekering in geld

Met dezeuitvaartvorm krijgt u bij overlijden een vooraf vastgesteld geldbedraguitgekeerd. U bent volledig vrij in het kiezen van een uitvaartverzorger en udient dit zelf te regelen. Vanzelfsprekendmag u ook kiezen voor DELA voor het verzorgen van uw begrafenis ofcrematie. In dat situatie ontvangt u tot maximaal € 400,-korting.

Uitvaartkoopsompolis

Met deze vorm kiestu zelf voor het klant bedrag welke bij doodvergoed wordt voor uw uitvaart. Dit bedragdient u eenmalig te storten en hierdoor heeft u geen maandelijkse premie. Hetconsument bedrag is echter hoger als hetbedrag dat u uitgekeerd en kandaarnaast door de speciale winstdelingsregeling nog stijgen. Hetverzekeringnemer bedrag kunt u op elk gewenst momenteventueel verhogen.

Depositofonds

Met hetDepositofonds spaart u op een betaalbare wijzevoor uw begrafenis of crematie. DELA keert op het moment van doodhet bedrag uit dat op dat moment gespaard is. U betaalt geen maandelijksepremie, maar stort aan de start van een bedrag van minimaal €3.250,-. Elk jaar ontvangt uten minste 1,5% en tenhoogste 6% rente over het ingelegde bedrag. U mag ook op elk gewenstmoment een extra bedrag inleggen, echter is het minimum hiervoor € 500,-.}}

Scroll naar boven