Goedkoopste Uitvaartverzekering

Internet Uitvaartverzekering

De begrafenisverzekeraars die je op deze site kunt vergelijken zijn: Monuta, Nuvema, DELA, Yarden en Ardanta. Deze uitvaartverzekeringsmaatschappijen bieden verschillende overlijdensrisicoverzekering aan. Er zijn verschillende soorten paketten waar je uit kunt kiezen. Zo kun je ervoor kiezen om alleen een geldbedrag te verzekeren, dit noemen we een kapitaalverzekering. Tevens is het een optie om een dienstenpakket te combineren, dit noemen we een verzekering in natura. Ook kan er een combinatieverzekering worden gekozen, waarbij zowel diensten als een geldbedrag betaalt wordt. Ook is het een optie een overlijdensverzekering af te sluiten.

Internet Uitvaartverzekering

Aandachtspunten uitvaartverzekering vergelijken

Een voor de handliggende factor is demaandpremie van debegrafenisverzekeringen. Deze wordt met namebepaald worden aan de hand van de leeftijdvan de klant, maar ook op basis van de dekking.De begrafenisverzekering met de laagsteprijs is daarom niet perse de voordeligste optie voor jou. Kijk dan tevens nietenkel naar de goedkoopsteuitvaartverzekeringen, maar houd ookrekening met alle eigenschappen die jij van invloed vindt bij eenbegrafenis.

Vergelijk dekosten van verschillendebegrafenisverzekeraars uitsluitendwanneer het dekkingsbedrag gelijk of vrijwelgelijk is. Ga je eenbegrafenisverzekeringen vergelijken met andereuitvaartverzekeringen, neem dan teallen tijde de volgende 3 opties mee in jevergelijking:

1. Dekkingsgraad

Diensten die niet bij iedereverzekeraar gedekt worden zijn ondermeer de rechtsbijstandsdekking en eenclaimlenvergoeding. Ook kunnener verschillen bestaan in de catering tijdens de plechtigheid,de rouwkaart en het maximale aantal gasten op deplechtigheid.

2. Indexatie

Hoewel heel veel begrafenisverzekeraars deuitvaartverzekeringen te allen tijdeindexeren, is het niet onverstandig dit nog te controleren peruitvaartverzekeringen. Bij heelveel uitvaartverzekeraarskun je zelf uitkiezen of debegrafenisverzekeringen geïndexeerd mag worden.Houd er rekening mee dat indexering ookinhoudt dat de premie periodiek duurder wordt. Dezeophoging gaat theoretisch echter gelijk opmet salarisstijgingen die compenseren voorinflatie.

3. Aanpasbaarheid

Bij sommigebegrafenisverzekeringsmaatschappijenis het maken van aanpassingen moeilijker dan bij anderebegrafenisverzekeraars. Ga je een begrafenisverzekeringvergelijken met andere begrafenisverzekeringen,bekijk dan de voorwaarden van de polos ommeer te weten te komen over de optie tot bijstellen.In een aantal gevallen kan debescherming in hoge mate persoonlijk wordengemaakt. Wel kan dit gepaard gaan met een verhoging van demaandprijs, onderandere als het maximale aantal gasten opde uitvaart verhoogd moet worden.

Begrafenisverzekering vergelijken online

Vandaag de dag worden vrijwel alleuitvaartverzekeringen onlineafgesloten. Een uitvaartverzekering vergelijken ishierdoor makkelijker enoverzichtelijker geworden. Alle gegevenskan naast elkaar worden gelegd. Zo is het overzichtelijker om eenuitvaartverzekering af te sluiten.{

Uitvaartverzekeringen

Welkom op dezesite. In de regel wordteen uitvaartverzekering maar één maal in het leven afgesloten, daardooris het van invloed dat men een geïnformeerde, maar met name een gewenstekeuzemogelijkheid maakt. Wij willen u zo goed eenoptie van dienst zijn en bieden daarom een handig overzichtwaarin u uw uitvaartverzekering vergelijken kunt. Tevens leggen wij verschillendebegrippen uit inzake uitvaartverzekeringen.Naast dat u kunt kiezen uit verschillendepolissen zijn er uiteenlopendetermen die wij nader toelichten en verstandige blogartikelendie meer over de uitvaartverzekering duidelijk maken.

Verzekeraars

Uitvaartverzekeringvergelijken zorgt ervoor dat u precies weet wat de voor-en nadelen vaneen zekere verzekeraar zijn, tevens is depremie om te onthouden.mogelijkerwijs krijgt u in de toekomst een financiëlemeevaller en wilt u de optie hebben uw polis premievrij temaken. Zo zijn erdiverse punten waaropu een vergelijking kunt maken. Een handig overzicht wordt op deze websitegetoond waarop enkeleverzekeringsmaatschappijen opverschillende punten metelkaar vergeleken worden. Deaanbieders waarvan wij de uitvaartverzekeringvergelijken zijn bekend en al vele jaren actief in de uitvaartbranche, namelijkMonuta, Yarden, DELA, BudgetUitvaartPolis, Ardanta en Nuvema. Aan de hand vanuw wensen en uw leeftijd is het tevens een mogelijkheid dekosten bij de bovengenoemdeverzekeringsmaatschappijen in één overzicht te bekijken.

Voorwaarden en premie

U kuntsimpel een geïnformeerde keusmaken. Naast dat u weet welk financiële producten er precies zijn,scheelt hier uw uitvaartverzekering vergelijken u veel tijd. U hoeft niet tezoeken te gaan naar al deze aanbieders, maar het ismogelijk alles in 1overzicht te bekijken. Tevens is het mogelijk via deze website de website van de uitvaartverzekeraar naarkeuze te bezoeken en uwuitvaartverzekering af te sluiten.

verzekeringsmaatschappijenuitgelegd

Yarden telt alsuitvaartverzekeraar bijna een miljoen leden en is 1grootste uitvaartorganisatie van Nederland, methoogste persoonlijke attentievoor iedere afzonderlijke consument en elke individuele wens. Yardenverzorgt, verlicht voor en verzekert. Yarden is er lopendede uitvaart, maar tevens in de periode ervoor en erna. Het is de missievan Yarden om, rekening houdend met ieders achtergrond, een goed en waardigafscheid voor iedereen bereikbaar te maken.

Yarden

Yarden biedt 1 soort polis,namelijk de “Mijn Laatste Wensen”-uitvaartzekering. Dit betreft een flexibelepolis, dat wil zeggen dat de verzekeringsnemer zelf de hoogte van het verzekeringnemerbedrag bepaalt. Maar tevens hoe dit bedrag eventueel uitbetaaldwordt, in natura, kapitaal of een combinatie van beide. Bovendien kunt u dittussentijds aanpassen zodat uw polis continu past bij uw situatieen wensen.

De pluspunten van Yarden zijn onder meer:

 • 10 procent extrabesteedbaar bedrag opwelk moment Yarden de uitvaart verzorgd
 • premie indexatiemogelijk
 • Kinderen tot 21 12maanden kosteloos meeverzekerd

Monuta

Met het pakket van Monutazijn de belangrijkste onkosten voor een begrafenis ofcrematie gedekt.

U kunt hierbij denken aan de volgende onkosten:

 • De uitvaartkist
 • {Vervoer van de overledene naar hetmortuarium naar het uitvaartcentrum
 • Opbaring
 • De dragers, voor lopende debegrafenis of crematie
 • 75 luxe rouwkaarten en bedankjes inclusiefpostzegels

Het vrij te bestedenbedrag is afhankelijk van welke vorm u kiest.

Extra pre’s van Monuta

 • Bij Monuta zijn kinderen tot 18 jaarzonder extra kosten meeverzekerd
 • De diensten in een pakketverzekering zijn waardevast,tevens wanneer de kosten stijgen

BudgetUitvaartPolis

Deuitvaartverzekering van BudgetUitvaartPolis bestaat sinds 2014. Deverzekeringsmaatschappij maakt onderdeel uit vanalgemeenBelang Verzekeringen en probeert naar eigen zeggen de kosten zo laageen mogelijkheid te houden. Deverzekeraar doet dit door zoveel eenoptie zaken online te regelen.

Scherpe premie

BudgetUitvaartPoliszet met de uitvaartverzekering vooral in op een scherpemaandprijs per maand. Die valt, uiteraard, online te berekenen.BudgetUitvaartPolis biedt de vrijheid om zelf een uitvaartverzorger te kiezen.Kinderen zijn eenvoudigegedekt tot 18 jaar ende polis voorkomt hoge uitvaartkosten voor de nabestaanden.

Nuvema

Nuvema kan u eenopmaat gemaakte natura poli aanbieden. 300 lokale uitvaartverzorgers en 75eigen vertegenwoordigers assisteren u bij het realiserenvan uw uitvaartwensen.

Met een natura uitvaartverzekering van Nuvema profiteert u van de volgende voordelen:

 • Flexibelemaandprijs betalingstermijn
 • Scherpe premie
 • Tussentijds zonder extra kosten aanpassen

Kapitaal uitvaartverzekering

Een kapitaaluitvaartverzekering kunt u aangaan als u wilt dat uw nabestaandengeld vergoed krijgen voor het verzorgen van uwbegrafenis of crematie. U hoeft niet van te voren bepalen hoe uw uitvaart erexact uitziet en behoud daardoor flexibiliteit envrijheid. Echter biedt Nuvema niet een kapitaal polis alleen, dit dientsamengevoegd te worden met een naturauitvaartverzekering in geld.}}

Scroll naar boven