Uitvaartverzekering

Test Uitvaartverzekering

De uitvaartverzekeraars die je op deze site kunt vergelijken zijn: Monuta, Nuvema, DELA, Yarden en Ardanta. Deze begrafenisverzekeringsmaatschappijen bieden diverse uitvaartverzekeringen aan. Er zijn verschillende typen uitvaartverzekeringen waar je uit kunt kiezen. Zo kun je ervoor kiezen om alleen een bedrag in geld te verzekeren, dit noemen we een kapitaalverzekering. Tevens is het mogelijk om een dienstenpakket te combineren, dit noemen we een verzekering in natura. Bovendien kan er een combinatieverzekering worden aangegaan, waarbij zowel diensten als een geldbedrag gedekt wordt. Als laatste is het mogelijk een overlijdensverzekering af te sluiten.

Test Uitvaartverzekering

Aandachtspunten begrafenisverzekering vergelijken

Hoe moet ik eenuitvaartverzekering vergelijken? Doorverschillende natura- en/of kapitaalverzekeringen met elkaar te vergelijken, kun je objectiefbekijken welke uitvaartverzekeringen hetbeste bij je past.Om verschillendebegrafenisverzekeraarsgoed naast elkaar te kunnen bekijken moet je echter welweten op welke opties je moet letten.

Vergelijk dekosten van diversebegrafenisverzekeraars alleenals het dekkingsbedrag gelijk of vrijwelgelijk is. Ga je eenuitvaartverzekeringen vergelijken met meerderebegrafenisverzekeringen, neem dan altijd de volgende 3 factoren mee in jevergelijking:

1. Dekkingsgraad

Neem deze eigenschappenin gedachten bij het uitzoeken van uitvaartverzekeringen.Allebegrafenisverzekeraarsgeven op de website een duidelijk overzicht van hunpolisvoorwaarden. Hiermee kun je op eenogenblik zien wat erverwacht kan worden van de geleverde diensten perbegrafenisverzekeraar.

2. Indexatie

Doorbijvoorbeeld inflatie is € 8000,- op het moment van vinden meer waard dan overtientallen jaren, wanneer deklant overlijdt. Met indexatiewordt bijvoorbeeld voor inflatie gecorrigeerd, waardoorde waarde die een begrafenisverzekeringen op het momentvan aangaan representeert ook na enkele jaren nog gelijk is.

3. Aanpasbaarheid

Sluit je als20-jarige een uitvaartverzekering af,dan weet je waarschijnlijk nog nietexact wat voor type begrafenis je wilt over vele tientallen jaren. Tevens kunnen jewensen in de loop der tijd anders zijn. Om zeker te zijn dat de uitvaartverzekering immer aansluit bij je wensen, is het verstandig om teletten op de opties tot bijstellen die deuitvaartverzekering aanbiedt.Diverse soorten uitvaartverzekeringen vergelijken

​Een groot deel vande begrafenisverzekeringen is op hetmoment een kapitaalverzekering of een combinatieverzekering.verschillende uitvaartverzekeringen hebbendiverse voordelen. Houd rekening met de diversetypen uitvaartverzekeringen wanneerje begrafenisverzekeringen vergelijkt. Soms zijndiverse typen verzekeringen niet goed vergelijkbaar.

Veelbegrafenisverzekeraars hebben deals met bedrijven, zodatzij goedkoper diensten kunnen afnemen. Zo kan hetvoorkomen dat een naturaverzekering ter waarde van € 6.000,00 meerdiensten een optie maakt dan een kapitaalverzekeringter waarde van € 7000, omdat je als particulier geen grotekortingsdeals hebt die de begrafenisverzekeraar welheeft.{

Uitvaartverzekeringen

Er zijn meerdan een uitvaartverzekeraarsactief, allen met hun eigen voor-en nadelen en voorwaarden. Elkeverzekeraar wilt u graag als nieuweklant verwelkomen en probeert in te spelen op de wensen van deklant. Desondanks is een uitvaartverzekering afhankelijk van uw persoonlijkewensen, hierdoor is er niet een aanbieder die perse deslimste is. De vraag is enkel welkeaanbieder het betere bij upast!

Verzekeraars

Eenuitvaartverzekering is persoonlijk, niet alleen op de voorwaarden, maarook op de te betalen premie. 2 Factoren diegrotendeels de kosten bepalen zijn uw leeftijd engezondheid. U kunt op deze website uw uitvaartverzekering vergelijken op basisvan uw leeftijd, het verzekeringnemer minimumbedrag en aan de hand van de keuzemogelijkheidof uw begraven of gecremeerd wilt worden.

Voorwaarden en premie

U kuntgemakkelijk een geïnformeerde optiemaken. Naast dat u weet welk financiële producten er precies zijn,scheelt hier uw uitvaartverzekering vergelijken u veel tijd. U hoeft niet zelf opzoek te gaan naar al deze aanbieders, maar het ismogelijk alles in 1overzicht te bekijken. Tevens is het mogelijk via deze website de website van de uitvaartverzekeraar naarkeuze te bezoeken en uwuitvaartverzekering af te sluiten.

Verzekeraarsuitgelegd

Yarden telt alsuitvaartverzekeraar bijna één miljoen leden en is één van degrootste uitvaartorganisatie van het land, metmaximale persoonlijke interessevoor iedere afzonderlijke consument en elke individuele wens. Yardenverzorgt, verlicht voor en verzekert. Yarden is er gedurendede uitvaart, maar tevens in de periode ervoor en erna. Het is de missievan Yarden om, rekening houdend met ieders achtergrond, een goed en waardigafscheid voor iedereen bereikbaar te maken.

Yarden

Yarden biedt één soort polis,namelijk de “Mijn Laatste Wensen”-uitvaartzekering. Dit betreft een flexibelepolis, dat wil zeggen dat de verzekeringsnemer zelf de hoogte van het consumentbedrag bepaalt. Maar ook hoe dit bedrag eventueel betaaldwordt, in natura, kapitaal of een combinatie van beide. Bovendien kunt u dittussentijds aanpassen zodat uw polis continu past bij uw gevalen wensen.

De voordelen van Yarden zijn onder meer:

 • simpel engemakkelijk te regelen
 • kosten indexatiemogelijk
 • Kinderen tot 21 12maanden zonder extrakosten meeverzekerd

Monuta

Monuta biedt eentotaalpakket met producten en diensten voor uw begrafenis of crematie.U kunt bouwen op een begrafenisondernemer die helpt bijhet realiseren van de wensen van uw dierbare, zowelvoor- als na het overlijden. Bovendien verwervenuw nabestaanden naast het totaalpakket extra wat vrij besteedbaar is.

U kunt hierbij denken aan de volgende onkosten:

 • Een begrafenisondernemer voor begeleiding vooren na een overlijden
 • {Vervoer van de overledene naar hetmortuarium naar het uitvaartcentrum
 • Volgauto
 • De dragers, voor tijdens debegrafenis of crematie
 • 75 luxe rouwkaarten en bedankjes inclusiefpostzegels

Het vrij te bestedenbedrag hangt af van welke vorm u kiest.

Extra voordelen van Monuta

 • Bij Monuta zijn kinderen tot 18 jaarzonder extra kosten meeverzekerd
 • Bij Monutakunt u als één van de weinigeuitvaartverzekeraars van te voren uw wensen vastlaten leggen. Uw nabestaanden kunnen u dan probleemloos begraven of cremeren

BudgetUitvaartPolis

Deuitvaartverzekering van BudgetUitvaartPolis bestaat sinds 2014. Deverzekeringsmaatschappij maakt onderdeel uit vangangbaarBelang Verzekeringen en probeert naar eigen zeggen de kosten zo laageen mogelijkheid te houden. Deverzekeraar doet dit door zoveel een mogelijkheid zaken online te regelen.

Scherpe premie

Het isvanzelfsprekend mogelijk om de uitvaartverzekering van BudgetUitvaartPolis online tevergelijken met de andere verzekeringsmaatschappijen. Het is opdie manier een optie om de combinatie van depremie en de geboden dekkinglopende de uitvaart te vergelijken en op basis daarvan eenoptie te maken.

Nuvema

Nuvema is eenuitvaartverzekeraar die actief is binnen heel ons land. Het doel is een op maat gemaakte uitvaartverzekering voor eenieder te realiseren. Voor ruim 300.000 klanten zorgt Nuvema voor een naturauitvaarverzekering, waarbij uw uitvaartwensen centraal staan en er eengoede financiële afwikkeling is.

Met een natura uitvaartverzekering van Nuvema profiteert u van de volgende voordelen:

 • Totaal op maat gemaakt
 • Scherpe premie
 • Kinderen tot 18jaar gratismeeverzekerd

Kapitaal uitvaartverzekering

Uitvaartverzekering

Het is in Nederlandniet verplicht om een uitvaartverzekering af te sluiten. Toch zijn er veelconsumenten die voor een dergelijke verzekering wel afgesloten hebben! Met een uitvaartverzekering bent u verzekerdvoor de vaak hoge onkosten van een uitvaart, in hetgeval dat u zou overlijden.

Doordat erverschillende soorten uitvaartverzekeringen bestaan en het aantal verzekeringsmaatschappijenis toegenomen, kan het soms behoorlijk lastig zijn om een geschikteuitvaartverzekering te vinden.

Een kapitaalverzekering ofnaturaverzekering? 

Een combinatieverzekeringafsluiten 

Als derdeoptie voor de kapitaalverzekering en naturaverzekering wordteen combinatieverzekering aangeboden. Dit type uitvaartverzekering heeft in deafgelopen 10 jaar steeds meer aan waarderingontvangen en vormt, zoals de naam van dezeuitvaartverzekering al doet vermoeden, een combinatie van een naturaverzekeringen een kapitaalverzekering.

Wat kost een uitvaart? 

Over het algemeen kost een begrafenis of een crematie zo’n zevenduizendeuro. Het is logischerwijs sterk van uw persoonlijkewensen afhankelijk wat de exacteonkosten voor een uitvaart zullen zijn. In de laatstetijd is er bijvoorbeeld een duidelijke prijsstijging te zien in de kostenvoor de gehele organisatie van een uitvaart.{

Producten- enuitvaartdienstenverzekering

Bij de verzekering voor producten- en uitvaartdiensten wordt geen geld uitgekeerd. Bij een verzekering in geld, laat je de invulling voor een groter deel aan je nabestaanden. }}}

Scroll to top