Uitvaartverzekering Aanvragen

Uitvaartverzekering Eigen Risico

Veel mensen hebben extra wensen voor een begrafenis. Hier wordt in deze vergelijker geen rekening mee gehouden. Wel is het bij heel veel uitvaartverzekeringsmaatschappijen een mogelijkheid om tot een zeker niveau zelf de verzekering in te vullen, opdat de verzekering te allen tijde op maat is voor de speciale behoeften.

Uitvaartverzekering Eigen Risico

Aandachtspunten uitvaartverzekering vergelijken

Hoe moet ik eenbegrafenisverzekering vergelijken? Doordiverse natura- en/of kapitaalverzekeringen naast elkaar teleggen, kun je objectiefbekijken welke uitvaartverzekeringen hetslimste bij jouw situatie past.Om verschillendebegrafenisverzekeraarsgoed naast elkaar te kunnen bekijken moet je echter welweten op welke factoren je moet letten.

Vergelijk depremie van verschillendeuitvaartverzekeraars uitsluitendwanneer het dekkingsbedrag hetzelfde of vrijwelhetzelfde is. Ga je eenbegrafenisverzekeringen vergelijken met meerderebegrafenisverzekeringen, neem dan teallen tijde de volgende drie eigenschappen mee in jevergelijking:

1. Dekkingsgraad

Neem deze optiesmee bij het bekijken van begrafenisverzekeringen.Alleuitvaartverzekeraarshebben op de website een kort overzicht van hunvoorwaarden. Daarmee kun je op éénoogopslag zien wat erverwacht kan worden van de geleverde diensten perbegrafenisverzekeraar.

2. Indexatie

Hoewel eenaantal uitvaartverzekeraars deuitvaartverzekeringen altijdindexeren, is het niet onverstandig dit nog te bekijken peruitvaartverzekeringen. Bij veel uitvaartverzekeraarskun je zelf kiezen of debegrafenisverzekeringen geïndexeerd moet worden.Bedank dat indexering ookbetekent dat de maandpremie perperiode duurder wordt. Dezestijging gaat theoretisch echter gelijk opmet stijgingen van het salaris die compenseren voorinflatie.

3. Aanpasbaarheid

Sluit je als20-jarige een uitvaartverzekering af,dan weet je waarschijnlijk nog nietexact wat voor type begrafenis je zouwillen over vele tientallen jaren. Tevens kunnen jebehoeften in de loop der tijd veranderen. Om zeker te zijn dat de uitvaartverzekering immer aansluit bij je behoeften, is het verstandig om teletten op de opties tot bijstellen die deuitvaartverzekering aanbiedt.

Begrafenisverzekering vergelijken online

Ophet moment zijn vrijwel allebegrafenisverzekeringen via het internetafgesloten. Een uitvaartverzekering vergelijken ishierdoor makkelijker enoverzichtelijk geworden. Alle gegevenskan naast elkaar worden gelegd. Zo is het overzichtelijker om eenbegrafenisverzekering af te sluiten.{

Uitvaartverzekeringen

Welkom op onzesite. In de regel wordteen uitvaartverzekering maar één keer in het leven afgesloten, daardooris het van invloed dat men een geïnformeerde, maar ook een slimmemogelijkheid maakt. Wij willen u zo goed eenoptie van dienst zijn en bieden daarom een handig overzichtwaarin u uw uitvaartverzekering vergelijken kunt. Tevens leggen wij diversebegrippen uit inzake uitvaartverzekeringen.Naast dat u kunt kiezen uit allerleipolissen zijn er verschillendetermen die wij nader toelichten en gewenste blogartikelendie meer over de uitvaartverzekering duidelijk maken.

Verzekeraars

Uitvaartverzekeringvergelijken zorgt ervoor dat u exact weet wat de voor-en nadelen vaneen zekere verzekeringsmaatschappij zijn, tevens is dekosten van belang.misschien krijgt u in de toekomst een financiëlemeevaller en wilt u de mogelijkheid hebben uw polis premievrij temaken. Zo zijn eruiteenlopende punten waaropu een vergelijking kunt maken. Een handig overzicht wordt op deze websitegetoond waarop meerdereverzekeringsmaatschappijen opverschillende punten metelkaar vergeleken worden. Deverzekeraars waarvan wij de uitvaartverzekeringvergelijken zijn bekend en al vele jaren actief in de uitvaartbranche, namelijkMonuta, Yarden, DELA, BudgetUitvaartPolis, Ardanta en Nuvema. Aan de hand vanuw wensen en uw leeftijd is het tevens een mogelijkheid dekosten bij de bovengenoemdeverzekeringsmaatschappijen in één overzicht te bekijken.

Voorwaarden en premie

U kuntgemakkelijk een geïnformeerde keusmaken. Naast dat u weet welk financiële producten er exact zijn,scheelt hier uw uitvaartverzekering vergelijken u veel tijd. U hoeft niet zelf opzoek te gaan naar al deze providers, maar het iseen optie alles in 1overzicht te bekijken. Tevens is het eenmogelijkheid via deze website de website van de uitvaartverzekeraar naarkeuzemogelijkheid te bezoeken en uwuitvaartverzekering af te sluiten.

Verzekeraarsuitgelegd

Yarden telt alsuitvaartverzekeraar bijna een miljoen leden en is 1grootste uitvaartorganisatie van dit land, methoogste persoonlijke interessevoor iedere afzonderlijke consument en elke individuele wens. Yardenverzorgt, verlicht voor en verzekert. Yarden is er lopendede uitvaart, maar tevens in de periode ervoor en erna. Het is de missievan Yarden om, rekening houdend met ieders achtergrond, een goed en waardigafscheid voor iedereen bereikbaar te maken.

Yarden

Mijn Laatste Wensen Uitvaartverzekering is deuitvaartverzekering die Yarden aanbiedt. Hijverandert met je mee. Kiest u vooreen verzekerd bedrag van 1500 euro dan hoort hierbij een lagemaandmaandprijs van 1,99 euro.

De pluspunten van Yarden zijn onder meer:

 • efficiënt ensimpel te regelen
 • premie indexatiemogelijk
 • Voorschot bijterminale ziekte mogelijk

Monuta

Met het pakket van Monutazijn de belangrijkste kosten voor een begrafenis ofcrematie gedekt.

U kunt hierbij denken aan de volgende onkosten:

 • De uitvaartkist
 • {Vervoer van de overledene van de kerk naar het uitvaartcentrum
 • Volgauto
 • De dragers, voor lopende debegrafenis of crematie
 • 75 luxe rouwkaarten en bedankjes inclusiefpostzegels

Het vrij te bestedenbedrag hangt af van welke vorm u kiest.

Extra pre’s van Monuta

 • Bij Monuta zijn kinderen tot 18 jaarzonder extra kosten meeverzekerd
 • De diensten in een pakketverzekering zijn waardevast,tevens op welk moment de kosten stijgen

BudgetUitvaartPolis

De bedenkers van deBudgetUitvaartPolis Uitvaartverzekeringen geven aan veel ervaring te hebben metuitvaartverzekeringen en -verzorgingen. Ze weten goed hoe de markt in elkaarzit en wat veel klanten bezighoudt. daardoorontdekten ze bijvoorbeeld dat veelconsumenten het afsluiten van deuitvaartverzekering ver voor zich uit schuiven, in enkele gevallen vanwege de kosten. BudgetUitvaartPolisprobeert er met de online uitvaartverzekering voor te zorgen dat dekosten zo laag een mogelijkheid liggen,waarmee het niet nodig is om een hoge premie tebetalen. Hier staat tegenover dat de verzekeringsmaatschappijverzekeringnemern verscheidene zaken zelfonline laat regelen en dat er een contactformulier beschikbaar is voor vragen.

Scherpe premie

Het iszeker eenmogelijkheid om de uitvaartverzekering van BudgetUitvaartPolis online tevergelijken met de andere verzekeraars. Het is opdie wijze een mogelijkheid om de combinatie van dekosten en de geboden bescherminglopende de uitvaart te vergelijken en op basis daarvan eenkeus te maken.

Nuvema

Nuvema kan u eenopmaat gemaakte natura poli aanbieden. 300 lokale uitvaartverzorgers en 75eigen vertegenwoordigers helpen u bij het realiserenvan uw uitvaartwensen.

Met een natura uitvaartverzekering van Nuvema profiteert u van de volgende voordelen:

 • Vrijekeus uitvaartverzorger
 • Scherpe premie
 • Tussentijds voor niks aanpassen

Kapitaal uitvaartverzekering

Een kapitaaluitvaartverzekering kunt u aangaan als u wilt dat uw nabestaandengeld betaald krijgen voor het verzorgen van uwbegrafenis of crematie. U hoeft niet van te voren bepalen hoe uw uitvaart erprecies uitziet en behoud hierdoor flexibiliteit envrijheid. Echter biedt Nuvema niet een kapitaal polis alleen, dit dientgebundeld te worden met een naturauitvaartverzekering in geld.}}

Scroll to top