Uitvaartverzekering Voor Jongeren

Uitvaartverzekering Kind

Veel consumenten hebben andere wensen voor een begrafenis. Hier wordt in deze vergelijker geen rekening mee gehouden. Wel is het bij heel veel uitvaartverzekeraars mogelijk om tot een bepaalde hoogte zelf de verzekering in te vullen, zodat de verzekering altijd op maat is voor de speciale wensen.

Uitvaartverzekering Kind

Aandachtspunten begrafenisverzekering vergelijken

Een voor de handliggende eigenschap is demaandpremie van debegrafenisverzekeringen. Deze kan met namebepaald worden rekening houdend met de leeftijdvan de aanvrager, maar tevens op basis van de dekking.De uitvaartverzekering met de laagsteprijs is om die reden niet perse de slimste optie voor jouw situatie. Kijk dan tevens nietuitsluitend naar de laagsteprijsuitvaartverzekeringen, maar houd tevensrekening met alle eigenschappen die jij belangrijk vindt bij eenbegrafenis.

Vergelijk dekostprijs van diverseuitvaartverzekeraars uitsluitendals het dekkingsbedrag gelijk of vrijwelgelijk is. Ga je eenbegrafenisverzekeringen vergelijken met andereuitvaartverzekeringen, neem dan teallen tijde de volgende 3 opties mee in jevergelijking:

1. Dekkingsgraad

Diensten die niet bij iedereverzekeringsmaatschappij gedekt worden zijn ondermeer een rechtsbijstandsbescherming en eenclaimlenvergoeding. Ook kunnener verschillen bestaan in de catering tijdens de plechtigheid,de rouwkaart en het maximale aantal gasten op debegrafenis.

2. Indexatie

Een ergbelangrijke optie bij het vergelijken vanuitvaartverzekeringen is of deze geïndexeerd is.Indexatie wil zeggen dat debegrafenisverzekeringen waardevast is. Omdat eenuitvaartverzekering gewoonlijk decennia voor het overlijdenal wordt aangegaan, is dit essentieel.

3. Aanpasbaarheid

Bij enkeleuitvaartverzekeringsmaatschappijenis het maken van aanpassingen lastiger dan bij anderebegrafenisverzekeraars. Ga je een begrafenisverzekeringvergelijken met andere uitvaartverzekeringen,kijk dan de voorwaarden van de polos ommeer te weten te komen over de optie tot aanpassingen.In best veel gevallen kan debescherming in hoge mate persoonlijk wordengemaakt. Wel kan dit gepaard gaan met een verhoging van demaandprijs, bijvoorbeeld wanneer het maximale aantal gasten opde begrafenis uitgebreid moet worden.

​Welk type begrafenisverzekering moet ik kiezen?

Grofweg bestaan er vier typen begrafenisverzekeringen: de kapitaalverzekering, de naturaverzekering, de natura sommenverzekering en de combinatieverzekering.

 • Bij een kapitaalverzekering verzeker je een specifiek bedrag dat nabestaanden vrij kunnen besteden.
 • Bij een naturaverzekering worden expliciete diensten en objecten verzekerd ter waarde van een bepaald bedrag.
 • Bij een natura sommenverzekering krijgen de nabestaanden een bedrag, maar mag dit met uitsluiting van worden uitgegeven aan de uitvaartverzekering.
 • Bij een combinatieverzekering worden zowel diensten als een vooraf bepaald geldbedrag verzekerd.

{

Uitvaartverzekeringen

Er zijn meerdan een uitvaartverzekeraarsactief, allen met hun eigen voor-en nadelen en voorwaarden. Elkeverzekeraar wilt u graag als nieuweklant verwelkomen en probeert in te spelen op de wensen van deklant. Desondanks is een uitvaartverzekering afhankelijk van uw persoonlijkewensen, hierdoor is er niet een aanbieder die perse debetere is. De vraag is enkel welkeaanbieder het betere bij upast!

Verzekeraars

Uitvaartverzekeringvergelijken zorgt ervoor dat u exact weet wat de voor-en nadelen vaneen bepaalde verzekeraar zijn, tevens is demaandprijs van belang.mogelijkerwijs krijgt u in de toekomst een financiëlemeevaller en wilt u de mogelijkheid hebben uw polis premievrij temaken. Zo zijn erallerhande punten waaropu een vergelijking kunt maken. Een handig overzicht wordt op deze websitegetoond waarop meerdereverzekeraars opdiverse punten metelkaar vergeleken worden. Deverzekeraars waarvan wij de uitvaartverzekeringvergelijken zijn bekend en al vele jaren actief in de uitvaartbranche, namelijkMonuta, Yarden, DELA, BudgetUitvaartPolis, Ardanta en Nuvema. Aan de hand vanuw wensen en uw leeftijd is het tevens mogelijk depremie bij de bovengenoemdeverzekeringsmaatschappijen in 1 overzicht te bekijken.

Voorwaarden en premie

U kuntgemakkelijk een geïnformeerde keusmaken. Naast dat u weet welk financiële producten er precies zijn,scheelt hier uw uitvaartverzekering vergelijken u veel tijd. U hoeft niet zelf opzoek te gaan naar al deze aanbieders, maar het ismogelijk alles in 1overzicht te bekijken. Tevens is het mogelijk via deze website de website van de uitvaartverzekeraar naarkeus te bezoeken en uwuitvaartverzekering af te sluiten.

Verzekeraarsuitgelegd

Yarden telt alsuitvaartverzekeraar bijna een miljoen leden en is eengrootste uitvaartorganisatie van dit land, metmaximale persoonlijke tijdvoor iedere afzonderlijke klant en elke individuele wens. Yardenverzorgt, verlicht voor en verzekert. Yarden is er gedurendede uitvaart, maar ook in de periode ervoor en erna. Het is de missievan Yarden om, rekening houdend met ieders achtergrond, een goed en waardigafscheid voor iedereen bereikbaar te maken.

Yarden

Bovendien is ereen variabele uitkering, er zijn namelijkdire mogelijkheden.

Je kunt ervoorkiezen om de uitvaart te laten betalen, hierbij kan Yardenzorgdragen voor het betalen van de onkosten van deuitvaart tot de hoogte van hetverzekeringnemer bedrag. Je ontvangt 10% extrabesteedbaar bedrag wanneer Yarden uw uitvaart verzorgt. Ook bestaat demogelijkheid om yarden geld te laten uitkeren. Ookis er een combinatie van beide optiesmogelijk. Kiest u voor de uitvaartverzekering van Yarden, dan kunt u kinderentot het 21ste levensjaar zonder kosten meeverzekeren.

De voordelen van Yarden zijn onder meer:

 • 10 procent extrabesteedbaar bedrag opwelk moment Yarden de uitvaart verzorgd
 • premie indexatiemogelijk
 • optie tot premievrij maken

Monuta

Met het pakket van Monutazijn de belangrijkste onkosten voor een begrafenis ofcrematie gedekt.

U kunt hierbij denken aan de volgende onkosten:

 • De uitvaartkist
 • {Vervoer van de overledene naar hetmortuarium naar het uitvaartcentrum
 • Opbaring
 • De dragers, voor lopende debegrafenis of crematie
 • 75 luxe rouwkaarten en bedankjes inclusiefpostzegels

Het vrij te bestedenbedrag hangt af van welke vorm u kiest.

Extra voordelen van Monuta

 • Bij Monuta zijn kinderen tot 18 jaargratis meeverzekerd
 • De diensten in een pakketverzekering zijn waardevast,ook wanneer de kosten stijgen

BudgetUitvaartPolis

De bedenkers van deBudgetUitvaartPolis Uitvaartverzekeringen geven aan veel ervaring te hebben metuitvaartverzekeringen en -verzorgingen. Ze weten goed hoe de markt in elkaarzit en wat veel klanten bezighoudt. hierdoorontdekten ze onder meer dat veelklanten het vinden van deuitvaartverzekering ver voor zich uit schuiven, in eenaantal gevallen vanwege de kosten. BudgetUitvaartPolisprobeert er met de online uitvaartverzekering voor te zorgen dat dekosten zo laag een optie liggen,waardoor het niet nodig is om een hoge premie tebetalen. Hier staat tegenover dat de verzekeringsmaatschappijverzekerden verscheidene zaken zelfonline laat regelen en dat er een contactformulier beschikbaar is voor vragen.

Scherpe premie

Het isnatuurlijk een optie om de uitvaartverzekering van BudgetUitvaartPolis online tevergelijken met de andere verzekeringsmaatschappijen. Het is opdie wijze een mogelijkheid om de combinatie van dekosten en de geboden bescherminglopende de uitvaart te vergelijken en op basis daarvan eenmogelijkheid te maken.

Nuvema

Nuvema is eenuitvaartverzekeraar die actief is binnen heel ons land. Het doel is een op maat gemaakte uitvaartverzekering voor eenieder te realiseren. Voor ruim 300.000 klanten zorgt Nuvema voor een naturauitvaarverzekering, waarbij uw uitvaartwensen centraal staan en er eenslimme financiële afwikkeling is.

Met een natura uitvaartverzekering van Nuvema profiteert u van de volgende voordelen:

 • Vrijekeus uitvaartverzorger
 • Scherpe premie
 • Kinderen tot 18jaar zonder extra kostenmeeverzekerd

Kapitaal uitvaartverzekering

Een kapitaaluitvaartverzekering kunt u aangaan mits u wilt dat uw nabestaandengeld uitgekeerd krijgen voor het verzorgen van uwbegrafenis of crematie. U hoeft niet van te voren bepalen hoe uw uitvaart erprecies uitziet en behoud daardoor flexibiliteit envrijheid. Echter biedt Nuvema niet een kapitaal polis alleen, dit dientgekoppeld te worden met een naturauitvaartverzekering in geld.}}

Scroll to top