Afsluiten Uitvaartverzekering

Uitvaartverzekering Samenstellen

Veel mensen hebben extra behoeften voor een uitvaart. Hier wordt in deze vergelijker geen rekening mee gehouden. Wel is het bij de meeste begrafenisverzekeraars een mogelijkheid om tot een zeker niveau zelf de verzekering in te vullen, opdat de verzekering meestal op maat is voor de speciale wensen.

Uitvaartverzekering Samenstellen

Demaandpremie die je gaatbetalen hangt met name af van hoe oud je bent op hetmoment van vinden. Wanneer eenconsument van twintig kalenderjaar oud eenbegrafenisverzekering aan gaat, betaaltdeze persoon in de regel eenstuk minder kosten dan een persoon van zeventig. Dit omdat de persoon vantwintig in de meeste situaties veel langergaat betalen dan de consument van zeventig jaar oud. Over hetalgemeen betaalt iedere consument op dezewijze net zoveel premie gedurende zijn of haarleven.

Met het oog op deperiodieke lasten is het echter welinteressant om debegrafenisverzekering op jonge leeftijd aan te gaan. De maandelijkse premie bedraagt dan maareen paar euro’s per maand.

Begrafenisverzekering vergelijken online

Ophet moment worden bijna allebegrafenisverzekeringen onlineafgesloten. Een uitvaartverzekering vergelijken ishierdoor makkelijker enoverzichtelijker geworden. Alle gegevenskan naast elkaar worden gelegd. Zo is het overzichtelijker om eenbegrafenisverzekering af te sluiten.{

Uitvaartverzekeringen

Welkom op dezesite. In de regel wordteen uitvaartverzekering maar één maal in het leven afgesloten, daardooris het van belang dat men een geïnformeerde, maar vooral een interessantekeuzemogelijkheid maakt. Wij willen u zo goed een mogelijkheid van dienst zijn en bieden daarom een handig overzichtwaarin u uw uitvaartverzekering vergelijken kunt. Tevens leggen wij uiteenlopendebegrippen uit voor wat betreft uitvaartverzekeringen.Naast dat u kunt kiezen uit allerhandepolissen zijn er verschillendetermen die wij nader toelichten en slimme blogartikelendie meer over de uitvaartverzekering duidelijk maken.

Verzekeraars

Uitvaartverzekeringvergelijken zorgt ervoor dat u exact weet wat de voor-en nadelen vaneen bepaalde verzekeraar zijn, tevens is dekosten om te onthouden.soms krijgt u in de toekomst een financiëlemeevaller en wilt u de optie hebben uw polis premievrij temaken. Zo zijn erdiverse punten waaropu een vergelijking kunt maken. Een handig overzicht wordt op deze websitegetoond waarop meer dan eenverzekeraars opallerlei punten metelkaar vergeleken worden. Deaanbieders waarvan wij de uitvaartverzekeringvergelijken zijn bekend en al vele jaren actief in de uitvaartbranche, namelijkMonuta, Yarden, DELA, BudgetUitvaartPolis, Ardanta en Nuvema. Aan de hand vanuw wensen en uw leeftijd is het tevens een optie demaandprijs bij de bovengenoemdeverzekeraars in één overzicht te bekijken.

Voorwaarden en premie

U kuntsimpel een geïnformeerde mogelijkheidmaken. Naast dat u weet welk financiële producten er precies zijn,scheelt hier uw uitvaartverzekering vergelijken u veel tijd. U hoeft niet tezoeken te gaan naar al deze aanbieders, maar het iseen mogelijkheid alles in 1overzicht te bekijken. Tevens is het eenmogelijkheid via deze website de website van de uitvaartverzekeraar naarmogelijkheid te bezoeken en uwuitvaartverzekering af te sluiten.

Verzekeraarsuitgelegd

Yarden telt alsuitvaartverzekeraar bijna een miljoen leden en is dé uitvaartorganisatie van Nederland, methoogste persoonlijke aandachtvoor iedere afzonderlijke klant en elke individuele wens. Yardenverzorgt, verlicht voor en verzekert. Yarden is er tijdensde uitvaart, maar ook in de periode ervoor en erna. Het is de missievan Yarden om, rekening houdend met ieders achtergrond, een goed en waardigafscheid voor een ieder bereikbaar te maken.

Yarden

Mijn Laatste Wensen Uitvaartverzekering is deuitvaartverzekering die Yarden aanbiedt. U kiest zelf hetconsument bedrag, dit is al een mogelijkheid vanaf 500 euro. Kiest u vooreen gedekt bedrag van 1500 euro dan hoort hierbij een lagemaandpremie van 1,99 euro.

De voordelen van Yarden zijn onder meer:

 • simpel enefficiënten simpel te regelen
 • Tussentijds aanpassenmogelijk
 • mogelijkheid tot premievrij maken

Monuta

Alsuitvaartverzekeraar is Monuta een van de modernsten in deuitvaartbranche en één van de meest populaireverzekeraars op het gebied vanuitvaartverzekeringen. De verzekeraar vindt hetcruciaal dat ugoed begeleid wordt bij de uitvaart van een dierbare/nabestaande. Alseen van de weinigen biedt ze een totaalpakket.

U kunt hierbij denken aan de volgende onkosten:

 • De laatste verzorging
 • {Vervoer van de overledene naar hetmortuarium naar het uitvaartcentrum
 • Opbaring
 • De dragers, voor gedurende debegrafenis of crematie
 • 75 luxe rouwkaarten en bedankjes inclusiefpostzegels

Het vrij te bestedenbedrag is afhankelijk van welke vorm u kiest.

Extra pre’s van Monuta

 • Bij Monuta zijn kinderen tot 18 jaargratis meeverzekerd
 • Naast het basispakket krijgt u een extra pakketdat vrij te besteden is. U kunt dit bedrag eventueel besteden voor een steen ofandere extra’s

BudgetUitvaartPolis

Deuitvaartverzekering van BudgetUitvaartPolis bestaat sinds 2014. Deverzekeraar maakt onderdeel uit vaneenvoudigBelang Verzekeringen en probeert naar eigen zeggen de onkosten zo laageen mogelijkheid te houden. Deverzekeringsmaatschappij doet dit door zoveel mogelijk zaken online te regelen.

Scherpe premie

Het isnatuurlijk eenmogelijkheid om de uitvaartverzekering van BudgetUitvaartPolis online tevergelijken met de andere verzekeringsmaatschappijen. Het is opdie wijze een optie om de combinatie van dekosten en de geboden dekkingtijdens de uitvaart te vergelijken en op basis daarvan eenkeuzemogelijkheid te maken.

Nuvema

Nuvemais echt alleen een uitvaartverzekeraar, het verzorgen van de uitvaart wordtovergelaten aan andere uitvaartverzorgers. Hiervoor zijn 300samenwerkingsverbanden aangegaan waarbij nauwkeurig geselecteerd is.

Met een natura uitvaartverzekering van Nuvema profiteert u van de volgende voordelen:

 • Totaal op maat gemaakt
 • Scherpe premie
 • Tussentijds zonder extra kosten aanpassen

Kapitaal uitvaartverzekering

Uitvaartverzekering

Het is in Nederlandniet verplicht om een uitvaartverzekering af te sluiten. Toch zijn er veelconsumenten die voor een dergelijke verzekering gekozenhebben! Met een uitvaartverzekering bent u verzekerdvoor de a-sociaal hoge onkosten van een uitvaart, in hetgeval van overlijden.

Doordat erverschillende typen uitvaartverzekeringen bestaan en het aantal verzekeraarsis toegenomen, kan het soms behoorlijk lastig zijn om een geschikteuitvaartverzekering te vinden.

Verschillende uitvaartverzekeringenvergelijken 

De meest afgeslotenuitvaartverzekering is de naturaverzekering. Hierbij krijgen uw nabestaandengeen financiële vergoeding om uw uitvaart teorganiseren, maar worden zij gecompenseerd met diensten en materialen. Denk aanhet drukken van rouwkaarten, enzovoorts. Lees voor het aangaanvan een naturaverzekering goed welke diensten nietonder de dekking van uw uitvaartverzekering vallen.}}

Scroll to top