Uitvaartverzekering Aanvragen

Uitvaartverzekering Vergelijk

Veel consumenten hebben speciale wensen voor een uitvaart. Hier wordt in deze vergelijker geen rekening mee gehouden. Wel is het bij heel veel begrafenisverzekeraars mogelijk om tot een zekere hoogte zelf de verzekering in te vullen, zodat de verzekering meestal op maat is voor de speciale wensen.

Uitvaartverzekering Vergelijk

Aandachtspunten uitvaartverzekering vergelijken

Hoe moet ik eenuitvaartverzekering vergelijken? Doorverschillende natura- en/of kapitaalverzekeringen naast elkaar teleggen, kun je onpartijdigbekijken welke uitvaartverzekeringen hetvoordeligste bij je past.Om verschillendebegrafenisverzekeringsmaatschappijengoed naast elkaar te kunnen bekijken moet je echter welweten op welke opties je moet letten.

Vergelijk dekostprijs van verschillendeuitvaartverzekeraars uitsluitendals het dekkingsbedrag gelijk of vrijwelgelijk is. Ga je eenbegrafenisverzekeringen vergelijken met anderebegrafenisverzekeringen, neem dan teallen tijde de volgende drie opties mee in jevergelijking:

1. Dekkingsgraad

Diensten die niet bij iedereverzekeringsmaatschappij gedekt worden zijn ondermeer een rechtsbijstandsdekking en eenongevallenvergoeding. Tevens kunnener verschillen bestaan in de catering gedurende de uitvaart,de rouwdruk en het hoogste aantal gasten op deuitvaart.

2. Indexatie

Dooronder meer waardevermindering van ons geld is achtduizend euro op het ogenblik meer waard dan overtientallen jaren, wanneer deverzekerde komt te overlijden. Met indexatiewordt bijvoorbeeld voor inflatie gecorrigeerd, waarmeede waarde die een begrafenisverzekeringen op het momentvan ondertekenen representeert tevens na enkele jaren nog gelijk is.

3. Aanpasbaarheid

Bij veeluitvaartverzekeraarsis het maken van aanpassingen lastiger dan bij andereuitvaartverzekeraars. Ga je een begrafenisverzekeringvergelijken met andere begrafenisverzekeringen,kijk dan de polisvoorwaarden ommeer te weten te komen over de optie tot aanpassingen.In sommige gevallen kan dedekking in hoge mate persoonlijk wordengemaakt. Wel kan dit gepaard gaan met een ophoging van deprijs, bijvoorbeeld wanneer het uiterste aantal gasten opde uitvaart verhoogd moet worden.

Uitvaartverzekering vergelijken online

Ophet moment worden bijna alleuitvaartverzekeringen via het internetafgesloten. Een uitvaartverzekering vergelijken ishierdoor makkelijker enoverzichtelijker geworden. Alle kenniskan naast elkaar worden gelegd. Zo is het overzichtelijker om eenbegrafenisverzekering af te sluiten.{

Uitvaartverzekeringen

Er zijn meerdan 1 uitvaartverzekeringsmaatschappijenactief, allen met hun eigen voor-en nadelen en voorwaarden. Elkeverzekeringsmaatschappij wilt u graag als nieuweklant verwelkomen en probeert in te spelen op de wensen van deklant. Desondanks is een uitvaartverzekering afhankelijk van uw persoonlijkewensen, hierdoor is er niet een provider die perse debetere is. De vraag is enkel welkeprovider het goedkopere bij upast!

Verzekeraars

Eenuitvaartverzekering is persoonlijk, niet alleen op de voorwaarden, maarook op de te betalen premie. Twee factoren diegrotendeels de maandprijs bepalen zijn uw leeftijd engezondheid. U kunt op deze website uw uitvaartverzekering vergelijken op basisvan uw leeftijd, het verzekerde minimumbedrag en aan de hand van de keusof uw begraven of gecremeerd wilt worden.

Voorwaarden en premie

U kunteenvoudigen simpel een geïnformeerde keuzemogelijkheidmaken. Naast dat u weet welk financiële producten er precies zijn,scheelt hier uw uitvaartverzekering vergelijken u veel tijd. U hoeft niet tezoeken te gaan naar al deze providers, maar het iseen optie alles in 1overzicht te bekijken. Tevens is het mogelijk via deze website de website van de uitvaartverzekeraar naarkeus te bezoeken en uwuitvaartverzekering af te sluiten.

Verzekeraarsuitgelegd

Yarden telt alsuitvaartverzekeraar bijna 1 miljoen leden en is 1grootste uitvaartorganisatie van dit land, metmaximale persoonlijke interessevoor iedere afzonderlijke klant en elke individuele wens. Yardenverzorgt, verlicht voor en verzekert. Yarden is er tijdensde uitvaart, maar ook in de periode ervoor en erna. Het is de missievan Yarden om, rekening houdend met ieders achtergrond, een goed en waardigafscheid voor een ieder bereikbaar te maken.

Yarden

Yarden biedt een soort polis,namelijk de “Mijn Laatste Wensen”-uitvaartzekering. Dit betreft een flexibelepolis, dat wil zeggen dat de verzekeringsnemer zelf de hoogte van het consumentbedrag bepaalt. Maar ook hoe dit bedrag eventueel vergoedwordt, in natura, kapitaal of een combinatie van beide. Bovendien kunt u dittussentijds aanpassen zodat uw polis steeds past bij uw situatieen wensen.

De pluspunten van Yarden zijn onder andere:

 • simpel eneasy te regelen
 • Tussentijds aanpassenmogelijk
 • Voorschot bijterminale ziekte mogelijk

Monuta

Alsuitvaartverzekeraar is Monuta 1 van de modernsten in deuitvaartbranche en 1 van de meest populaireverzekeringsmaatschappijen op het gebied vanuitvaartverzekeringen. De verzekeringsmaatschappij vindt hetvan belang dat ugoed begeleid wordt bij de uitvaart van een dierbare/nabestaande. Alséén van de weinigen biedt ze een totaalpakket.

U kunt hierbij denken aan de volgende onkosten:

 • De laatste verzorging
 • {Vervoer van de overledene van de afscheidplaats naar het uitvaartcentrum
 • Volgauto
 • De dragers, voor lopende debegrafenis of crematie
 • 75 luxe rouwkaarten en bedankjes inclusiefpostzegels

Het vrij te bestedenbedrag is afhankelijk van welke vorm u kiest.

Extra pluspunten van Monuta

 • Bij Monuta zijn kinderen tot 18 jaarvoor niks meeverzekerd
 • De diensten in een pakketverzekering zijn waardevast,tevens op welk moment de onkosten stijgen

BudgetUitvaartPolis

De bedenkers van deBudgetUitvaartPolis Uitvaartverzekeringen geven aan veel ervaring te hebben metuitvaartverzekeringen en -verzorgingen. Ze weten goed hoe de markt in elkaarzit en wat veel klanten bezighoudt. daardoorontdekten ze onder andere dat veelconsumenten het aan gaan van deuitvaartverzekering ver voor zich uit schuiven, in niet alle gevallen vanwege de kosten. BudgetUitvaartPolisprobeert er met de online uitvaartverzekering voor te zorgen dat dekosten zo laag een optie liggen,waardoor het niet nodig is om een hoge maandprijs tebetalen. Hier staat tegenover dat de verzekeraarverzekerden verschillende zaken zelfonline laat regelen en dat er een contactformulier beschikbaar is voor vragen.

Scherpe premie

Het isnatuurlijk eenmogelijkheid om de uitvaartverzekering van BudgetUitvaartPolis online tevergelijken met de andere verzekeringsmaatschappijen. Het is opdie manier mogelijk om de combinatie van demaandprijs en de geboden dekkinggedurende de uitvaart te vergelijken en op basis daarvan eenkeuze te maken.

Nuvema

Nuvema is eenuitvaartverzekeraar die actief is binnen heel Nederland. Het doel is een op maat gemaakte uitvaartverzekering voor eenieder te realiseren. Voor ruim 300.000 klanten zorgt Nuvema voor een naturauitvaarverzekering, waarbij uw uitvaartwensen centraal staan en er eengoede financiële afwikkeling is.

Met een natura uitvaartverzekering van Nuvema profiteert u van de volgende voordelen:

 • Totaal op maat gemaakt
 • Scherpe premie
 • Werelddekking

Kapitaal uitvaartverzekering

Een kapitaaluitvaartverzekering kunt u aangaan als u wilt dat uw nabestaandengeld vergoed krijgen voor het verzorgen van uwbegrafenis of crematie. U hoeft niet van te voren bepalen hoe uw uitvaart erprecies uitziet en behoud hierdoor flexibiliteit envrijheid. Echter biedt Nuvema niet een kapitaal polis alleen, dit dientsamengevoegd te worden met een naturauitvaartverzekering in geld.}}

Scroll naar boven