Uitvaartverzekering Op Maat

Welke Uitvaartverzekering Is Het Goedkoopst

Veel mensen hebben extra behoeften voor een begrafenis. Hier wordt in deze vergelijker geen rekening mee gehouden. Wel is het bij een aantal uitvaartverzekeringsmaatschappijen een optie om tot een zekere hoogte zelf de verzekering samen te stellen, opdat de verzekering meestal op maat is voor de persoonlijke wensen.

Welke Uitvaartverzekering Is Het Goedkoopst

Aandachtspunten begrafenisverzekering vergelijken

Een voor de handliggende optie is demaandpremie van debegrafenisverzekeringen. Deze wordt met nameberekend worden rekening houdend met de leeftijdvan de aanvrager, maar tevens op basis van de dekking.De begrafenisverzekering met de laagstepremie is om die reden niet perse de voordeligste optie voor joupersoonlijk. Kijk dan tevens nietenkel naar de goedkoopstebegrafenisverzekeringen, maar houd tevensrekening met alle eigenschappen die jij vanbelang vindt bij eenbegrafenis.

Vergelijk dekostprijs van verschillendeuitvaartverzekeraars alleenals het dekkingsbedrag gelijk of vrijwelhetzelfde is. Ga je eenbegrafenisverzekeringen vergelijken met anderebegrafenisverzekeringen, neem dan immer de volgende 3 opties mee in jevergelijking:

1. Dekkingsgraad

Zaken die niet bij elkeverzekeraar vergoed worden zijn onderandere een rechtsbijstandsdekking en eenclaimlenvergoeding. Tevens kunnener verschillen bestaan in de catering gedurende de uitvaart,de rouwkaart en het uiterste aantal gasten op debegrafenis.

2. Indexatie

Een erginteressante factor bij het vergelijken vanuitvaartverzekeringen is of deze geïndexeerd is.Indexatie betekent dat deuitvaartverzekeringen waardevast is. Omdat eenbegrafenisverzekering in veelsituaties tientallen jaren voor het overlijdenal wordt aangegaan, is dit van groot belang.

3. Aanpasbaarheid

Sluit je alstwintigjarige een begrafenisverzekering af,dan weet je misschien nog nietprecies wat voor type begrafenis je zouwillen over vele tientallen jaren. Ook kunnen jebehoeften in de loop der tijd veranderen. Om erzeker van te zijn dat de uitvaartverzekering altijd aansluit bij je behoeften, is het goed om teletten op de opties tot aanpassingen die deuitvaartverzekering aanbiedt.

Uitvaartverzekering vergelijken online

Tegenwoordig worden vrijwel allebegrafenisverzekeringen via het internetafgesloten. Een uitvaartverzekering vergelijken ishierdoor eenvoudiger enoverzichtelijker geworden. Alle kenniskan naast elkaar worden gelegd. Zo is het eenvoudiger om eenuitvaartverzekering af te sluiten.{

Uitvaartverzekeringen

Er zijn meerdere uitvaartverzekeraarsactief, allen met hun eigen voor-en nadelen en voorwaarden. Elkeverzekeringsmaatschappij wilt u graag als nieuweklant verwelkomen en probeert in te spelen op de wensen van deklant. Desondanks is een uitvaartverzekering afhankelijk van uw persoonlijkewensen, hierdoor is er niet een provider die perse degoedkopere is. De vraag is enkel welkeprovider het beste bij upast!

Verzekeraars

Eenuitvaartverzekering is persoonlijk, niet alleen op de voorwaarden, maarook op de te betalen premie. 2 Factoren diegrotendeels de kosten bepalen zijn uw leeftijd engezondheid. U kunt op deze website uw uitvaartverzekering vergelijken op basisvan uw leeftijd, het klant minimumbedrag en aan de hand van de optieof uw begraven of gecremeerd wilt worden.

Voorwaarden en premie

U kunteenvoudig een geïnformeerde keuzemaken. Naast dat u weet welk financiële producten er precies zijn,scheelt hier uw uitvaartverzekering vergelijken u veel tijd. U hoeft niet tezoeken te gaan naar al deze providers, maar het ismogelijk alles in 1overzicht te bekijken. Tevens is het eenmogelijkheid via deze website de website van de uitvaartverzekeraar naarkeuzemogelijkheid te bezoeken en uwuitvaartverzekering af te sluiten.

Verzekeraarsuitgelegd

Yarden telt alsuitvaartverzekeraar bijna een miljoen leden en is één van degrootste uitvaartorganisatie van Nederland, metuiterste persoonlijke tijdvoor iedere afzonderlijke consument en elke individuele wens. Yardenverzorgt, verlicht voor en verzekert. Yarden is er tijdensde uitvaart, maar tevens in de periode ervoor en erna. Het is de missievan Yarden om, rekening houdend met ieders achtergrond, een goed en waardigafscheid voor een ieder bereikbaar te maken.

Yarden

Yarden biedt één soort polis,namelijk de “Mijn Laatste Wensen”-uitvaartzekering. Dit betreft een flexibelepolis, dat wil zeggen dat de verzekeringsnemer zelf de hoogte van het klantbedrag bepaalt. Maar ook hoe dit bedrag eventueel uitbetaaldwordt, in natura, kapitaal of een combinatie van beide. Bovendien kunt u dittussentijds aanpassen zodat uw polis telkens past bij uw gevalen wensen.

De pre’s van Yarden zijn onder andere:

 • Voordelige premie
 • kosten indexatiemogelijk
 • Keuzevrijheidom verzekering zelf samen te stellen

Monuta

Alsuitvaartverzekeraar is Monuta één van de modernsten in deuitvaartbranche en 1 van de meest gekozenverzekeringsmaatschappijen op het gebied vanuitvaartverzekeringen. De verzekeraar vindt hetdoorslaggevend dat ugoed begeleid wordt bij de uitvaart van een dierbare/nabestaande. Alseen van de weinigen biedt ze een totaalpakket.

U kunt hierbij denken aan de volgende onkosten:

 • Een begrafenisondernemer voor begeleiding vooren na een overlijden
 • {Vervoer van de overledene naar hetmortuarium naar het uitvaartcentrum
 • Condoleanceboek en een bewijsvan overlijden
 • De dragers, voor lopende debegrafenis of crematie
 • 75 luxe rouwkaarten en bedankjes inclusiefpostzegels

Het vrij te bestedenbedrag is afhankelijk van welke vorm u kiest.

Extra pluspunten van Monuta

 • Bij Monuta zijn kinderen tot 18 jaarkosteloos meeverzekerd
 • Naast het basispakket krijgt u een extra pakketdat vrij te besteden is. U kunt dit bedrag eventueel besteden voor een steen ofandere extra’s

BudgetUitvaartPolis

De bedenkers van deBudgetUitvaartPolis Uitvaartverzekeringen geven aan veel ervaring te hebben metuitvaartverzekeringen en -verzorgingen. Ze weten goed hoe de markt in elkaarzit en wat veel klanten bezighoudt. hierdoorontdekten ze onder meer dat veelconsumenten het afsluiten van deuitvaartverzekering ver voor zich uit schuiven, in niet alle gevallen vanwege de kosten. BudgetUitvaartPolisprobeert er met de online uitvaartverzekering voor te zorgen dat deonkosten zo laag een optie liggen,waarmee het niet nodig is om een hoge premie tebetalen. Hier staat tegenover dat de verzekeringsmaatschappijverzekerden verscheidene zaken zelfonline laat regelen en dat er een contactformulier beschikbaar is voor vragen.

Scherpe premie

BudgetUitvaartPoliszet met de uitvaartverzekering met name in op een scherpepremie per maand. Die valt, uiteraard, online te berekenen.BudgetUitvaartPolis biedt de vrijheid om zelf een uitvaartverzorger te kiezen.Kinderen zijn gebruikelijkemeeverzekerd tot 18 jaar ende polis voorkomt hoge uitvaartkosten voor de nabestaanden.

Nuvema

Nuvemais echt alleen een uitvaartverzekeraar, het verzorgen van de uitvaart wordtovergelaten aan andere uitvaartverzorgers. Hiervoor zijn 300samenwerkingsverbanden aangegaan waarbij nauwkeurig geselecteerd is.

Met een natura uitvaartverzekering van Nuvema profiteert u van de volgende voordelen:

 • Totaal op maat gemaakt
 • Scherpe premie
 • Kinderen tot 18jaar gratismeeverzekerd

Kapitaal uitvaartverzekering

Uitvaartverzekering

Het is in Nederlandniet verplicht om een uitvaartverzekering af te sluiten. Toch zijn er veelconsumenten die voor een dergelijke verzekering wel afgesloten hebben! Met een uitvaartverzekering bent u verzekerdvoor de vaak hoge kosten van een uitvaart, in hetgeval dat u zou overlijden.

Doordat erverschillende typen uitvaartverzekeringen bestaan en het aantal verzekeraarsis toegenomen, kan het soms behoorlijk lastig zijn om een geschikteuitvaartverzekering te vinden.

Een kapitaalverzekering ofnaturaverzekering? 

Een combinatieverzekeringafsluiten 

Als derdemogelijkheid voor de kapitaalverzekering en naturaverzekering wordteen combinatieverzekering aangeboden. Dit type uitvaartverzekering heeft in deafgelopen jaren steeds meer aan waarderinggewonnen en vormt, zoals de naam van dezeuitvaartverzekering al doet vermoeden, een combinatie van een naturaverzekeringen een kapitaalverzekering. Bij een combinatieverzekering krijgt u een aantaldiensten aangeboden, in combinatie met een financiële uitbetaling.

Welke uitvaartverzekeringsvormenzijn er?

Bij iedereuitvaartverzekeraar kun je over het algemeen sowieso kiezen uit twee verscheideneuitvaartverzekeringsvormen. Aan de ene kant is dit een verzekeringin producten en uitvaartdiensten en anderzijds is dit eenverzekering in geld. Welke van deze 2 verzekeringsvormen je hetvoordeligste past, verschilt perpersoon.{

Producten- enuitvaartdienstenverzekering

Bij de verzekering voor producten- en uitvaartdiensten wordt geen geld uitgekeerd.

Uitbreiding uitvaartverzekeringsvormen

Met de toenamevan het aantal uitvaartverzekeraars, groeit tevens het aantaluitvaartverzekeringsvormen. Er is tegenwoordig danook een grote keuze aan uitvaartverzekeringsvormenom uit te kiezen. Hoewel ze in veelgevallen een afgeleide zijn vanofwel de verzekering in producten en uitvaartdiensten, dan wel een verzekeringin geld.}}}

Scroll naar boven